Indienen bijdrage

Dien een nieuwe bijdrage in of bekijk uw bijdragen die in behandeling zijn.
Nog geen gebruiker? Registreer u om een bijdrage te kunnen indienen.

Indienen van een bijdrage

Bijdragen aan het tijdschrift Religie & Samenleving in de vorm van een artikel of boekbespreking worden zeer op prijsgesteld. Wilt u een bijdrage plaatsen in dit tijdschrift, dan kunt u uw artikel of boekbespreking hier online indienen. 

Richtlijnen voor auteurs

We vragen alle auteurs hun bijdrage in te dienen volgens onze richtlijnen. Deze zijn te vinden in de R&S stijlgids. Een aantal punten vindt u hieronder.

Peer review-proces

Bijdragen voor Religie & Samenleving worden eerst beoordeeld door de redactie. Bij te geringe kwaliteit of gebrek aan overeenkomst met het thema van het tijdschrift wordt de ontvangen bijdrage afgewezen. Is het artikel passabel of kan het door omwerking een acceptabel niveau behalen, dan wordt het artikel ook aan één of meer externe, anonieme beoordelaars voorgelegd. Het commentaar van de redactie en externe beoordelaar wordt de auteur toegezonden. De redactie beoordeelt hierna of de herziene bijdrage kan worden gepubliceerd. Bij boekbesprekingen wordt geen externe referent geraadpleegd.

Bij het beoordelen van een artikel worden in ieder geval de volgende vragen gesteld:

 • Is de probleemstelling helder verwoord, is zij goed afgebakend?
 • Hoe goed sluit zij aan bij, is zij afgeleid uit relevante theorie (optimalisering probleemstelling)?
 • Sluit het verdere betoog goed aan bij de probleemstelling? Hoe blijkt dat uit de opbouw ervan (o.a. uit indeling in hoofdstukken en paragrafen, interne logica)?
 • Kwaliteit van het onderzoeksmateriaal (bronnen, archieven, data) in relatie tot het beantwoorden van de probleemstelling.
 • Kwaliteit van de analyse, van bronnengebruik, data, etc. Daarbij ook het gebruik van de juiste onderzoeksmethode.
 • Wordt het antwoord op de probleemstelling kritisch besproken (evaluatie) aangaande de volledigheid, met name ook in relatie tot de kwaliteit van het onderzoeksmateriaal en de onderzoeksmethode? Wordt het antwoord kritisch geconfronteerd met de relevante theorieën en opvattingen? Levert het antwoord nieuwe inzichten (t.a.v. theorie, betere ingangen tot het onderzoeksveld, etc.)?
 • Verder kan worden gekeken naar originaliteit en creativiteit, naar evenwichtigheid en helderheid van het betoog en naar elegantie van schrijfstijl.

Checklist ter voorbereiding van het indienen van een bijdrage

Als onderdeel van de indieningsprocedure moeten auteurs verklaren dat hun artikel voldoet aan de volgende richtlijnen. Artikelen kunnen geretourneerd worden als ze daar niet aan voldoen.

 • Een artikel mag niet langer zijn dan 6500-7000 woorden. Dit is inclusief eindnoten en exclusief de literatuurlijst.
 • Een artikel moet vergezeld gaan van een Engelstalige samenvatting van circa 150 woorden waarin de probleemstelling, de methode, en de onderzoeksresultaten duidelijk worden verwoord. Voeg onderaan de samenvatting een maximum van tien Engelstalige trefwoorden toe.
 • Gebruik uiterlijk drie ordes titels en kopjes. Maak een duidelijk onderscheid tussen de verschillende kopjes en nummer deze.
 • Beperk het aantal eindnoten en gebruik geen voetnoten.
 • Gebruik de nieuwe officiële spelling volgens de Woordenlijst Nederlandse Taal.
 • Zorg dat uw artikel is gemaakt in een gangbaar elektronisch bestandsformaat (bij voorkeur MS Word).
 • Zorg ervoor dat uw artikel in het geüploade bestand is geanonimiseerd voor het reviewproces. Denk hierbij ook aan verwijzingen naar eigen werk waaruit kan worden opgemaakt dat het afkomstig is van de auteur.
 • Lever de tekst aan zonder opmaak, als ‘platte’ tekst. Plaats eventuele figuren en afbeeldingen niet in het artikel zelf, maar lever deze afzonderlijk aan in de originele bestandsformaten (jpeg, excel, powerpoint). Geef in uw artikel aan waar de figuren en de bijschriften moeten komen te staan. Maak tabellen wel op in MS Word en plaats deze in het artikel.
 • Met het artikel ontvangen wij graag een korte, alfabetisch-gerangschikte lijst van literatuurverwijzingen (zie hieronder voor de richtlijnen).

Voor boekbesprekingen gelden de volgende richtlijnen: het boek moet liggen binnen het domein van religie en samenleving en omvat circa twee A4 in MS Word (750-1000 woorden).

Literatuurverwijzingen

Literatuurlijst
Religie & Samenleving hanteert het Author-Date-annotatiesysteem van de Chicago Manual of Style, omgezet naar het Nederlands. Graag ontvangen we bij ingediende artikelen een alfabetisch-gerangschikte literatuurlijst die is opgesteld volgens deze richtlijnen. Hieronder volgt een aantal voorbeelden:

Arweck, Elisabeth. 2006. Researching New Religious Movements. Responses and redefinitions. Londen/New York: Routledge.

Aupers, Stef. 2000. “De New Age-beweging: over de teloorgang van een utopie.” In Maar nog is het einde niet: chiliastische stromingen en bewegingen bij het aanbreken van een millennium, geredigeerd door Lammert G. Jansma en Durk H. Hak, 149-61. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Barker, Eileen, red. 1982. New Religious Movements: A Perspective for Understanding Society. New York/Toronto: The Edwin Mellen Press.

Barker, Eileen. 1995. “The Scientific Study of Religion? You Must Be Joking!” Journal for the Scientific Study of Religion 34, no. 3: 287-310.

Truyts, Joris. 2013. “Opleiding voor imams in Antwerpse hoger onderwijs.” VRTnws, 18 september 2013. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2013/09/18/opleiding_voor_imamsinantwerpsehogeronderwijs-1-1732438/.

Let in het bijzonder op het gebruik van ‘en’ (niet ‘and’), ‘red.’ (niet ‘eds.’), en ‘geredigeerd door’ (niet ‘edited by’).

Verwijzingen naar gebruikte literatuur in de tekst
Controleer of alle verwijzingen in de literatuurlijst worden geciteerd in de tekst en vice versa. Verwijs naar gebruikte literatuur in de tekst door het gebruik van haakjes, met daarin auteur en jaar van uitgave. Eventuele paginavermelding volgt na het jaar van uitgave, gescheiden door een komma. Dat ziet er als volgt uit (Melton 2000, 38) of, wanneer het om meerdere verwijzingen gaat, als volgt (Zygmunt 2000; Hak en Jansma 2010, 24).

Privacyverklaring

Namen en e-mailadressen die in dit tijdschrift worden ingevoerd, zullen alleen worden gebruikt voor de in dit tijdschrift genoemde doeleinden. Ze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of door andere partijen.