Indienen bijdrage

Dien een nieuwe bijdrage in of bekijk uw bijdragen die in behandeling zijn.
Nog geen gebruiker? Registreer u om een bijdrage te kunnen indienen.

Richtlijnen voor auteurs

Bijdragen aan een uitgave van het tijdschrift Religie & Samenleving door middel van een artikel of boekbespreking worden zeer op prijsgesteld. Wilt u een bijdrage plaatsen in dit tijdschrift, dan kunt u uw artikel of boekbespreking hier online indienen. 

Bijdragen voor Religie & Samenleving worden door de redactie beoordeeld. Artikelen worden ook voorgelegd aan één of meer externe, anonieme beoordelaars. Over het al of niet opnemen van bijdragen beslist de redactie.

Peer review-proces

Ingezonden artikelen worden eerst beoordeeld door redactieleden. Bij te geringe kwaliteit wordt het ontvangen artikel afgewezen. Is het artikel passabel of kan het door omwerking een acceptabel niveau behalen, dan  wordt ook een (soms meerdere) externe referent geraadpleegd. Het commentaar van de redactie en referent wordt de auteur toegezonden. De redactie beoordeelt daarna of het artikel kan worden opgenomen. Bij boekbesprekingen wordt geen externe referent geraadpleegd.

Checklist ter voorbereiding van het indienen van een bijdrage

Als onderdeel van de indieningsprocedure moeten auteurs verklaren dat hun artikel voldoet aan de volgende richtlijnen. Artikelen kunnen geretourneerd worden als ze daar niet aan voldoen.

 • Een artikel mag niet langer zijn dan 6500-7000 woorden.
 • Een artikel moet vergezeld gaan van een Engelstalige samenvatting van circa 150 woorden waarin de probleemstelling duidelijk wordt verwoord.
 • Met het artikel ontvangen wij graag een korte, alfabetisch-gerangschikte lijst van literatuurverwijzingen (zie hieronder voor de richtlijnen), en enkele relevante personalia.
 • Maak duidelijk onderscheid tussen de verschillende tussenkopjes: maak tussenkopjes van de eerste orde vet, die van de tweede orde cursief.
 • Beperk het aantal eindnoten (en gebruik geen voetnoten).
 • Gebruik zoveel mogelijk de nieuwe officiële spelling volgens de Woordenlijst Nederlandse taal.
 • Zorg dat uw artikel is gemaakt in een gangbaar elektronisch bestandsformaat (bij voorkeur MS Word).
 • Lever de tekst aan zonder opmaak, als ‘platte’ tekst. Plaats eventuele figuren en afbeeldingen niet in het artikel zelf, maar lever deze afzonderlijk aan in de originele bestandsformaten (jpeg, excel, powerpoint). Geef in uw artikel aan waar de figuren en de bijschriften moeten komen te staan. Maak tabellen wel op in MS Word en plaats deze in het artikel.

Voor boekbespreking gelden de volgende richtlijnen: het boek moet liggen binnen het domein van religie en samenleving en omvat circa twee A4 in MS Word (750-1000 woorden).

Het beoordelen van een artikel

Bij het beoordelen van een artikel worden in ieder geval de volgende vragen gesteld:

 1. Is de probleemstelling helder verwoord, is zij goed afgebakend?
 2. Hoe goed sluit zij aan bij, is zij afgeleid uit relevante theorie (optimalisering probleemstelling)?
 3. Sluit het verdere betoog goed aan bij de probleemstelling? Hoe blijkt dat uit de opbouw ervan (o.a. uit indeling in hoofdstukken en paragrafen, interne logica)?
 4. Kwaliteit van het onderzoeksmateriaal (bronnen, archieven, data) in relatie tot het beantwoorden van de probleemstelling.
 5. Kwaliteit van de analyse, van bronnengebruik, data, etc. Daarbij ook het gebruik van de juiste onderzoeksmethode.
 6. Wordt het antwoord op de probleemstelling kritisch besproken (evaluatie) aangaande de volledigheid, met name ook in relatie tot de kwaliteit van het onderzoeksmateriaal en de onderzoeksmethode? Wordt het antwoord kritisch geconfronteerd met de relevante theorieën en opvattingen? Levert het antwoord nieuwe inzichten (t.a.v. theorie, betere ingangen tot het onderzoeksveld, etc.)?
 7. Verder kan worden gekeken naar originaliteit en creativiteit, naar evenwichtigheid en helderheid van het betoog en naar elegantie van schrijfstijl.

Literatuurverwijzingen

Literatuurlijst
Religie & Samenleving hanteert het Author-Date-annotatiesysteem van de Chicago Manual of Style. Graag ontvangen we bij ingediende artikelen een alfabetisch-gerangschikte literatuurlijst die is opgesteld volgens deze richtlijnen. Hieronder volgt een voorbeeld:

Arweck, Elisabeth. 2006. Researching New Religious Movements. Responses and redefinitions. London/New York: Routledge.

Aupers, Stef. 2000. “De New Age-beweging: over de teloorgang van een utopie.” In Maar nog is het einde niet: chiliastische stromingen en bewegingen bij het aanbreken van een millennium, geredigeerd door Lammert G. Jansma en Durk H. Hak, 149-61. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Barker, Eileen, red. 1982. New Religious Movements: A Perspective for Understanding Society. New York/Toronto: The Edwin Mellen Press.

Barker, Eileen. 1995. “The Scientific Study of Religion? You Must Be Joking!” Journal for the Scientific Study of Religion 34, nr. 3: 287-310.

Verwijzingen naar gebruikte literatuur in de tekst
Steeds tussen haakjes, met auteur en jaar van uitgave; eventuele paginavermelding na het jaar van uitgave gescheiden door komma. Dat ziet er als volgt uit (Melton 2000) of, wanneer het om meerdere verwijzingen gaat, als volgt (Zygmunt 2000; Hak en Jansma 2010, 38).

Privacyverklaring

Namen en e-mailadressen die in dit tijdschrift worden ingevoerd, zullen alleen worden gebruikt voor de in dit tijdschrift genoemde doeleinden. Ze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of door andere partijen.