Vol 13 Nr 3 (2018): Onverdeeld verdeeld naar de godsdienstles. Levensbeschouwelijk onderwijs in het spanningsveld tussen kerk en staat

					Toon Vol 13 Nr 3 (2018): Onverdeeld verdeeld naar de godsdienstles. Levensbeschouwelijk onderwijs in het spanningsveld tussen kerk en staat

Themanummer naar aanleiding van het symposium op 8 juni 2018, Radboud Universiteit Nijmegen. Redactie: Paul Vermeer, Carl Sterkens, Joris Kregting, Lammert Gosse Jansma.

Nederland is verregaand geseculariseerd. De invloed van religie op de inrichting van de maatschappij is sterk afgenomen. Ontzuiling heeft zich op vele terreinen voorgedaan. Maar niet overal even sterk. In het lager en middelbaar onderwijs is de verzuiling nog prominent aanwezig. En dat terwijl de overgrote meerderheid van docenten, ouders en leerlingen zich niet meer gebonden voelt aan een denominatie. Hoe is deze situatie ontstaan? Is zij nog wel verdedigbaar? Wat kunnen we in dit opzicht leren van andere westerse landen? Wat zijn de gevolgen voor de inrichting van het levensbeschouwelijk onderwijs? Is er nog wel plaats voor onderwijs vanuit een levensbeschouwelijk perspectief? Of moet het levensbeschouwelijk onderwijs principieel neutraal, niet-confessioneel zijn? Moet we allen naar een onverdeelde openbare school? En wat moet de rol van de overheid zijn? Moet zij een grotere verantwoordelijkheid nemen voor het levensbeschouwelijk onderwijs? Of staat overheidsbemoeienis juist op gespannen voet met de scheiding tussen kerk en staat? Op al die vragen wordt in deze bundel door wetenschappers en ervaringsdeskundigen uitgebreid ingegaan. Dat levert verrassende inzichten op die van belang zijn voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs of zich daarbij betrokken voelen − en wie doet dat niet? −, maar die zeker ook beleidsmakers op alle niveaus zullen interesseren.

 

Gepubliceerd: 01-09-2018

Heel nummer